Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KAVAK NURİ (2019). Kırım Hanlığı’nda Evlenme ve Sonuçları Üzerine Bir Tahlil. Al-Farabi, 3(3), 131-140. (Yayın No: 5374384)

2. KAVAK NURİ (2019). Slavery and Slave Prices in the Crimean Khanate (According toIslamic Court Registers). Journal of International Eastern European Studies(1), 59-72. (Yayın No: 5225018)

3. KAVAK NURİ (2018). OSMANLI BÜROKRASİSİNDE YER ALAN KÖSTENCE KÖKENLİMEMURLAR.
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal(22), 1-57., Doi: http://doi.org/10.17740/eas.soc.2018.V22?01 (Yayın No: 4654340)

4. KAVAK NURİ (2017). XVI. Yüzyılda Kırım Hanlığı’xxnın İzlediği Dış Siyaset. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal(12), 1-15., Doi: http://doi.org/10.17740/eas.soc.2017.V12-01 (Yayın No: 3934668)

5. KAVAK NURİ (2017). Kazak Akıncıların Karadeniz’xxdeki Yağma Faaliyetleri (XVII. Yüzyıl). AlFarabi(AG), 84-92. (Yayın No: 3934841)

6. KAVAK NURİ (2017). Türklüğün Doğu Avrupadaki Son Kalesi Kırım Hanlığı’xxnın Jeo-Politik ve Jeo-Stratejik Konumu. Al-Farabi(JU), 155-169. (Yayın No: 3933930)

7. KAVAK NURİ (2017). The Chyhyryn Campaign in the Context of the Balance of Power in Eastern Europe. Problems Of History of Central and Eastern Europe Collection of Scientific Papers(6), 183- 191. (Yayın No: 3934267)

8. KAVAK NURİ (2017). Rusya’xxnın Kafkasya’xxyı İstilası ve Kosova Havalisine İskan EdilenÇerkesler. Avrasya Çalışmaları Dergisi(7), 1-14., Doi: http://dx.doi.org/10.7740/eas.eus.2017-V7-01 (Yayın No: 3953523)

9. KAVAK NURİ (2016). Acem Tüccarının Trabzon dan Başlayıp Kırım Topraklarında Süren Serüveni 1680 1755. The Kournal of Academic Social Science Studies(48), 69-76., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3561 (Yayın No: 3287768)

10. KAVAK NURİ (2015). Osmanlı Muhakeme Sisteminde Katiplik Mesleğinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Journal Of Eurasian Socioeconomic Studies, 2(2), 1-10., Doi:10.5505/pjess.2015.25733 (Yayın No: 3315513)

11. KAVAK NURİ (2015). XVII ve XVIII Yüzyıllarda Kırım Hanlığı nda Gayr i Müslimlerin Yeri Şer iyye Sicillerine Göre. 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUMEĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURYTHE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 4(12), 19-28. (Yayın No: 2348124)

12. KAVAK NURİ (2013). Kırım Tatarları nın Anadolu ya Göçü ve Günümüzde Örgütlenme Sorunları. Türkiz Dergisi(22) (Yayın No: 2260757)

13. KAVAK NURİ (2010). Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri ne Yansıyan Kitaplar. Osmanlı Araştırmaları/The Journal Of Otoman Studies(35) (Yayın No: 2260384)

14. KAVAK NURİ (2010). Kırım Tatarları nda Mahalle Kültürü. Bilig Dergisi(55) (Yayın No: 2259625)

15. KAVAK NURİ (2009). Kırım ın Karasu Kazası nda Bulunan Ticari Mekanlar ve Vakıf Eserleri 1683-1744 Şer’iyye Sicilleri ne Göre. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi(1) (Yayın No: 2260652)

16. KAVAK NURİ (2009). Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri nde Yer Alan Avarız ve Para Vakıfları Üzerine. ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1) (Yayın No: 2260036)

17. KAVAK NURİ (2008). Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri ve Mühtevası Üzerine. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(1) (Yayın No: 2260202)

18. KAVAK NURİ (2007). Osmanlı Devlet Protokolünde Kırım Hanları nın Yeri. Emelimiz Kırım(60-61) (Yayın No: 2260904)